Krenkelse, mobbing og aktivitetsplikt

Tema for fagdager februar 2021. Caser, modeller og ressurser.

Fagdag 23. og 24. feb
24.02.202113:28 Camilla D. Carlsen

Gjennom faglige innlegg fra Nord unviersitet ble det gitt ulike innfallsvinkler til tema krenkelser, mobbing og barnehagens aktivitetsplikt. Gjennom dagen ble det jobbet med analyse og drøftinger av case i grupper.

Målet og fokus for dagen var:

  • felles forståelse av begreper knyttet til krenkelse og mobbing 
  • forståelse for hvilke konsekvenser aktivitetsplikten har for arbeidet i barnhagen
  • kunnskap om metoder for å avdekke mobbing og krenkende adferd
  • fa innsikt i tiltak for å følge opp, stoppe og forebygge mobbing 
  • utprøving av analysemodell for drøfting av case/hendelser i barnehagen

Forberedelse: 
Webinar: Endringer i barnehageloven (opptak), Statsforvalteren i Nordland 

Faginnlegg:

Hvordan kan vi se, forstå og snakke om krenkelse og mobbing i barnehagen

Kapittel 8 i Lov om barnehager og begreper knyttet til krenkelser i barnehagen, Ellinor Myrvang 

Utvikling av barnehagens kvalitet som forebyggende tiltak i lys av funn fra GoBaN, Elisabeth Bjørnestad

Kjønnsperspektivet på krenkelser, Cathrine Bjerknes 

Kartlegging og utvikling av tiltak, Ellinor Myrvang 

Caser og analysemodell

Lenker for nedlasting av dokumenter:

Analysemodell

Case 1 Regnbuen barnehage

Case 2 Mummidalen barnehage

Case 3 Torpet barnehage

Temaside Universitetet i Stavanger

Slik kan barnehagen jobbe med mobbing 

Artikler og tips fra UiS og Læringsmiljøsenteret: 

  • Hva er mobbing i barnehagen
  • Å forebygge mobbing i barnehagen
  • Avdekke og stoppe mobbing i barnehagen

 

Dialogmodellen

Dialogmodellen.no er verktøy i arbeidet mot mobbing i barnehagen. 

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”.

På dialogmodellen.no finner dere veiledere, verktøy og gode ressurser til barnehagens arbeid mot mobbing. 

Dialogmodellen.no 

Rapporter og studier

Kvalitet i barnehagen: i denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no).

Økt barnehagelærertetthet og hverdagskvalitet i barnehagen

Presentasjoner

Kap. 8 Lov om barnehager

Utvikling av barnehagens kvalitet i lys av funn fra GoBaN

Kjønnsperspektivet på krenkelser

Kartlegging og utvikling av tiltak