REKOM Vesterålen

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.

20.11.202009:44 Camilla D. Carlsen

REKOM skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordningen er ett av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Ordningen for regional, barnehagebasert kompetanseutvikling gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager i langsiktige samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Organisering og tiltak

I region Vesterålen skal tiltak og støtte til arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling tilbys til alle barnehagene gjennom hele perioden.  

Arbeidet skal organiseres i ulike regionale og kommunale nettverk for å dra nytte av allerede etablerte strukturer. Styrernettverket videreføres og det skal etableres regionalt ped.ledernettverk. Felles fagsamlinger vil være for styrere, ped.ledere eller styrere og ped.ledere samlet. 

Mellomarbeid i egen barnehage skal inkludere hele personalet og sikre at kompetanseutviklingen blir barnehagebasert. Nord universitet skal bidra med faglige innlegg på samlinger og med jevnlig veiledning i de kommunale nettverkene. 

I årshjulet til høyre ligger oversikt over tiltakene for perioden november 2020 til april 2021. 
På grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen er alle samlinger planlagt som digitale samlinger inntil videre. 

Organisering i kompetansesløyfer: 

Partnerskapsavtale med Nord universitet 

Vesterålen og Lødingen inngikk i juni 2020 partnerskapsavtale med Nord universitet. Som utviklingspartner skal Nord bidra med støtte til kompetanseutviklingen i regionen. Satsingsområder og tiltak er bestemt ut fra kartlagte behov i barnehagene og i samarbeid med Nord. 

Kartlegging i barnehagene ble gjennomført tidlig i 2020. Kartleggingen skulle ta hensyn til lokale føringer som for eksempel egne strategi-/kvalitetsplaner. Fokus i kartleggingen var behovet til barnehagen som organisasjon, fremfor individuelle kompetansebehov.

Satsingsområder for REKOM Vesterålen ble valgt ut med bakgrunn i behovene i kommunene. Sammen med Nord universitet har det regionale arbeidsutvalget for barnehage utarbeidet en plan som beskriver satsingsområder, organisering, arbeidsmåter og mål for gjennomføring av tiltakene i regionen. 

REKOM i Nordland

I Nordland er det bestemt at REKOM organiseres gjennom kompetanseregioner. Vesterålen og Lødingen utgjør en felles kompetanseregion. Barnehager og barnehageeiere skal samarbeide om kompetanseutvikling på tvers av kommunene og med Nord universitet som kompetansepartner.

Kompetanseregionene skal samarbeide om kompetanseutvikling for alle barnehagene i sitt område, både private og kommunale. Dette skal sikre at kompetanseutviklingen imøtekommer regionale og lokale behov.

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022, er utgangspunktet for den nye ordningen. (Del 1, s 8, Videreutvikle regionale ordninger for kompetanseutvikling barnehage)
Regjeringen.no: Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

For Nordland er det utarbeidet Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagene i Nordland 2019-2022. Denne planen beskriver organisering av REKOM i Nordland, spesielle satsingsområder for Nordland og beskrivelse av de ulike aktørenes roller og ansvar.
Fmno.no: Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagene i Nordland 2019-2022

 

Føringer og prioriteringer for Nordland i perioden 2019-2022:

 • Alle ansatte skal ha god kjennskap til innhold i barnehageloven og rammeplanen
 • Sikre at styrere og pedagogiske ledere har den riktige kompetansen til å lede det kollektive utviklingsarbeidet
 • De fire tematiske satsingsområdene:
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Kommunikasjon og språk
  • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
  • Barnehagens verdigrunnlag.

 

De fire tematiske satsingsområdene er kort beskrevet i den nasjonale kompetansestrategien, med eksempler på temaer som kan konkretisere satsingsområdene.

 

Årshjul REKOM Vesterålen 20/21

Partnerskapsavtale med Nord universitet