Videreutdanning for ansatte i barnehage

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeier vil motta 70 000 kr i tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt.

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratet sine sider

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger.

udir.no
22.01.201815:08 Camilla D. Carlsen

Videreutdanning for barnehagelærere - Kompetanse for fremtidens barnehage 

Fra 1. februar kan barnehagelærere søke om videreutdanning med studiestart høsten 2021.

Satsingen på barnehage gir utviklingsmuligheter og kompetansetiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagene. Udir har oversikt over videreutdanninger for barnehagelærere. 

Søknadsfrist: 1. mars
Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du søker via Udir sine sider. 

Udir.no - Videreutdanninger

 

Tilbud fra UiT Norges arktiske universitet høsten 2021:

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Tromsø
Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over 2 dager.

Studiet gir formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet.

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Den ene valgfrie modulen med spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede 15 stp. Den andre med spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer 15 stp.

Tilbud fra Nord universitet høsten 2021:

​Det blir ikke utlyst studier tilknyttet Kompetanse for framtidens barnehage i 2021.

Helt nettbaserte studier som kan følges fra hele landet: 
Nettbaserte studier gjør det mulig for barnehagelærere i hele landet å ta videreutdanning.


Styrerutdanningen

Lederutdanning for styrere (fagleder, daglig leder) og assisterende styrere som har faglig, administrativt og peronalansvar i barnehage.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage, UiT

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT- Norges arktiske universitet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet er på 30 studiepoeng og er organisert med studiesamlinger fordelt over 3 semester. Fullført studie vil kunne innpasses i masterstudier som omhandler utdanningsledelse.

Udir.no - Styrerutdanning alle tilbydere

Fagskole – barnehageansatte

Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn.

Studiet tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. Studenten må jobbe i barnehage under studieperioden. Noen tilbud er stedsbaserte andre er nettstudier. 

Les mer om fagskole for barnhageansatte på udir.no 

Nasjonal lederutdanning for styrere, UiT