Fagfornyelsen

Meld. St. 21 (2016–2017)

24.01.2019 11:08Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

Meld. St. 28 (2015–2016)

24.01.2019 11:05Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet