Spørsmål til Barnehage-Norge 2018

Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren.

Rapport
21.02.201915:59 Camilla D. Carlsen

Tema i undersøkelsen: 

  • Implementering av ny rammeplan
  • kartlegging av kompetansebehov
  • videreutdanning
  • tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
  • beredskap og forebygging av alvorlige hendelser
  • tilretteleggingsplikt og spesialpedagogisk hjelp
  • bruk av dispensasjon fra pedagognormen
  • beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager
  • barnehagemyndighetens organisering

Fra rappporten: 

Implementering av ny rammeplan: 

- Styrerne opplever at barnehagepersonalets innstilling til å ta i bruk den nye
rammeplanen er gjennomgående positiv, og majoriteten opplever at de ansattes
refleksjon er endret som følge av den nye rammeplanen. Dette gjelder spesielt
områdene ansvar og roller, barnehagen som pedagogisk virksomhet og overganger
innad i barnehagen.

Kartlegging av kompetansebehov: 

- Som følge av ny rammeplan ser styrere og eiere mest behov
for kollektive tiltak for hele personalgruppen.

- Både styrere, eiere, og kommunene som lokal barnehagemyndighet ser størst kompetansebehov innenfor området barnehagens digitale praksis og ledelse av kollektive utviklings- og endringsprosesser. 

Videreutdanning: 

- 23 prosent av styrerne oppgir at de har pedagogiske ledere eller barnehagelærere med
kompetanse på mastergradsnivå i sin barnehage. 

- På spørsmål om sitt kjennskap til et utvalg av Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud for barnehagelærere, er alle tilbudene godt kjent blant både styrere og eiere.

- Tilbudet som både flest styrere og barnehageeiere oppgir at sine ansatte deltar eller har deltatt på er veilederutdanning for praksislærere 

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
- 81 prosent av barnehageeiere har kjennskap til midler for tilrettelegging av
videreutdanning søkt via Utdanningsdirektoratet, og rundt én av fire oppgir at de har
søkt slike midler.

Les eller last ned hele rapporten på Trøndelag Forskning og Utvikling sine sider