Prosjekt RKK Studiesenter Vesterålen

Vi ser på muligheten for å etablere et studiesenter i Vesterålen med studierom i alle kommunene. En satsing på kompetanse med mål om å styrke hele Vesterålen - til det beste for innbyggere, kommuner og bedrifter.

Bakgrunn

  • Økt behov for kompetanse og rekruttering til arbeidslivet
  • Politisk satsing for å sikre tilgang til utdanning i distriktene 
  • Studiesenter kan få ha en viktig rolle i arbeidet med å dekke kompetansegapet i samfunnet
  • Vesterålen er en aktuell region for etablering av Studiesenter 

Hva er et studiesenter? 

Studiesenter er lokale aktører som koordinerer og legger til rette for utdanningstilbud lokalt som samsvarer med behovet til enkeltindivider, offentlig virksomhet og lokalt næringsliv i egen region. 

Et studiesenter leverer ikke selv utdanning, men formidler og tilrettelegger for desentraliserte utdanninger, studier og kurs fra andre utdanningsinstitusjoner. Et studiesenter skal ikke være i konkurranse med etablerte utdanningsinstitusjoner, men samarbeide med andre kompetanseaktører i regionen og bidra til rekruttering. 

Studisentrene tilbyr fleksibel og tilrettelagt kompetanseheving som kan kombineres med jobb og familieliv. 

Studiesenter: Motor-Megler-Møteplass 

Motor - en pådriver for kompetanseutvikling og samarbeid mellom komptanseaktører
Megler - en utdanningsmegler som kartlegger behov og fremforhandler aktuelle utdanningstilbud lokalt
Møteplass - skaper møteplasser for læring, samarbeid og nettverk

 

Forporsjekt del I 

En arbeidsgruppe med representanter fra offentlig og privat næringsliv ble på oppdrag fra RKKs eierkommuner bedt om å utrede grunnlaget, behovet og muligheten for etablering av studiesenter i Vetserålen. 

Arbeidsgruppen har i perioden november-februar gjennomført en grundig prosess, og har levert en prosjektrapport med anbefaling om videre prosess for mulig etablering av RKK Studiesenter Vesterålen. 

Ordførerne ga i februar 2023 tilslutning til å iverksette videre prosess. 

Forprosjekt del II

Den videre prosessen frem mot årsskiftet 2022/2023 innebærer: 

  • økonomisk og jurisk vurdering av organisasjonsmodell 
  • beskrivelse av tjenester og mulige utdanningstilbud 
  • kartlegge mulige lokaler for studierom i hver kommune 

I referansegruppen: Representanter fra kommunene og privat næringsliv, Nord universitet, Nordland fagskole, Karriere Nordland og RKK. 

Resultat av forprosjekt del I og II skal danne grunnlag for politisk behandling i kommunestyrene i RKKs seks eierkommuner. Målet er at saken fremmes i kommunestyremøter i november 2023 for endelig beslutning. 

Rapport forprosjekt del I