Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.

Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne med andre barnehager og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. (Kompetanse for fremtidens barnehage, s 23)

Dette innebærer at alle ansatte deltar i utviklingsprosessene i egen barnehage. Hensikten er å utvikle kompetansen i hele personalet gjennom økt kunnskap, holdninger og ferdigheter. Ved å jobbe og reflektere sammen bidrar dette til pedagogisk innsikt hos den enkelte, og man kan utvikle barnehagens praksis sammen. 

Ved å ha samlinger og felles tema for styrenettverk og ped.ledernettverk, ønsker man i

Vesterålen å styrke lederes kompetanse i å drive barnehagebasert kompetanseutviklig. Samlingene følges opp med aksjoner i egen barnehage og erfaringsdeling i nettverkene. 

En idebank

Som inspirasjon til å prøve ut nye metoder i kompetanseutviklingen og gjøre prosessene varierte og motiverende, har alle i nettverkene fått boka Barnehagebasert kompetanseutvikling En Idébank (U.Høsøien og M. Prytz). 

Barnehagebaserte tiltak med Nord universitet

Som del av REKOM skal Nord universitet samarbeide tett med to barnehager i regionen. Innholdet i samarbeidet avtales ut fra barnehagenes behov og arbeidet skal involvere hele personalet.