Styrernettverk

Nettverk for styrere fra alle barnehagene i Vesterålen. Nettverket samles 2-3 ganger i året, og skal styrke fellesskap og samarbeid på tvers av kommunene gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling.

 

Samlinger barnehageåret 2023/2024

 

Høst 2023: Lunsj til lunsj, 24.-25. oktober

Vår 2024: mars/april (dato settes høst 2023) 

 

Om styrernettverket

Våren 2018 ble det etablert nettverk for styrere i barnehagene i regionen. 

Nettverket er organisert som lærende nettverk og skal skape fellesskap og samarbeid på tvers av kommunene og bidra til kompetanseheving gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling. 

På første nettverkssamling definerte nettverket selv rammer, mål og organisering for nettverket. Barnehagen som lærende organisasjon og barnehagebasert kompetanseutvikling er overordnet tema for arbeidet i nettverket. 

Samlingene følger dialogkonferansemodellen med:
- forberedelse - teori og praksisoppgave
- faglig innlegg
- praksiseksempel
- drøftinger 


Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder rammeplanens mål og intensjoner gjennom styrergruppen.