REKOM Vesterålen

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage. Vesterålen utgjør en felles kompetanseregion og har Nord universitet som kompetansepartner i tiltak rettet mot barnehagene.

REKOM skal bidra til barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordningen er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Ordningen for regional, barnehagebasert kompetanseutvikling gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager i langsiktig samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Organisering og tiltak

I region Vesterålen skal tiltak og støtte til arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling tilbys til alle barnehagene gjennom hele perioden.  

Arbeidet skal organiseres i ulike regionale og kommunale nettverk for å dra nytte av allerede etablerte strukturer. Styrernettverket videreføres og det skal etableres regionalt ped.ledernettverk. Felles fagsamlinger vil være for styrere, ped.ledere eller styrere og ped.ledere samlet. 

Mellomarbeid i egen barnehage skal være felles for hele personalet og sikre at kompetanseutviklingen blir barnehagebasert. Nord universitet bidrar faglig til samlinger. 

Nord universitet skal i tillegg inngå tettere samarbeid med tre barnehager i regionen. 

Partnerskapsavtale med Nord universitet 

Vesterålen og Lødingen inngikk i juni 2020 partnerskapsavtale med Nord universitet. Som utviklingspartner skal Nord bidra med støtte til kompetanseutviklingen i regionen. Satsingsområder og tiltak er bestemt ut fra kartlagte behov i barnehagene og i samarbeid med Nord. 

Kartlegging i barnehagene ble utført tidlig i 2020. Kartleggingen skulle ta hensyn til lokale føringer som for eksempel egne strategi-/kvalitetsplaner. Satsingsområder for REKOM Vesterålen ble valgt på bakgrunn av denne kartleggingen.

Sammen med Nord universitet har det regionale arbeidsutvalget for barnehager laget en plan som beskriver satsingsområder, organisering, arbeidsmåter og mål for gjennomføring av tiltakene i regionen. 

REKOM i Nordland

I Nordland er det bestemt at REKOM organiseres gjennom kompetanseregioner. Vesterålen og Lødingen utgjør en felles kompetanseregion. Barnehager og barnehageeiere skal samarbeide om kompetanseutvikling på tvers av kommunene og med Nord universitet som kompetansepartner.

Kompetanseregionene skal samarbeide om kompetanseutvikling for alle barnehagene i sitt område, både private og kommunale. Dette skal sikre at kompetanseutviklingen imøtekommer regionale og lokale behov.

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 , er utgangspunktet for den nye ordningen. 
Lenke til kompetasestrategien (regjeringen.no): Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023-2025