Barnehagemyndighet - nettverk og tilsyn

Felles barnehagemyndighetsnettverk og samarbeid om gjennomføring av tilsyn i barnehagene.

Endringer i barnehageloven 1.1.2020 og ny §11 Krav til likebehandling og uavhengighet ga kommunene i Vesterålen en felles utfordring. 

Hvordan skulle man forstå den nye bestemmelsen? 
Hvilke organisatoriske konsekvenser vil dette få for kommunene?
Hvordan skulle man få til å organisere oppgaver som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene som eier med de samme ressursene? 
Hva med tilsyn? 

Dette ble starten for Barnehagemyndighetsnettveket i Vesterålen og Lødingen. 

Prosessen, samarbeidet og nettverket er oppsummert og beskrevet i presentasjonen til høyre. 

Nettverket har utformet en Regional overordnet plan for tilsyn med barnehager i Vesterålen og Lødingen. I tillegg er det utarbeidet felles skjema og rutiner for barnehagemyndighetens arbeid med tilsyn.

Barnehagemyndighetsnettverket har som mål å: 

  • styrke og trygge rollen som barnehagemyndighet
  • støtte hverandre i utøvelsen av myndighetsoppgaver
  • etablere en varig ordning for samarbeid om tilsyn

Prosess, samarbeid og nettverk

Regional overordnet tilsynsplan