Ped.ledernettverk

Lærende nettverk for alle ped.ledere i Vesterålen. Målet er samarbeid, erfaringsdeling og gjensidig læring som endrer praksis i barnehagen. Nettverket skal støtte og styrke pedagogiske ledere i å lede den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i eget personale.

Tema REKOM Vesterålen barnehageåret 2022/2023

 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet

  Ledelse av utviklingsarbeid

  • Målstyring
  • Observasjon
  • Roller 
 • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Voksenrollen

  • Holdninger og verdier
  • Kultur
  • Kommunikasjon
  • Den autoritative profesjonelle voksne

Verdisyn, ledelse av utviklingsarbeid og organisasjonskultur vil være gjennomgående elementer i arbeidet

Organisering 

De regionale ped.ledernettverkene skal ha tre samlinger i løpet av barnehageåret. Hver samling er på tre timer. Nettverkene skal bestå av mindre grupper, fem til seks deltakere per gruppe, med en styrer som prosessleder. De samme deltakerne møtes i sin gruppe gjennom hele året. Gruppene settes sammen på tvers av barnehager og kommuner og ut fra størrelse på barnehagene. Gruppene gjennomfører samlingene i løpet av samme periode. Styrer/prosessleder avtaler og innkaller til samlingene. Selve opplegget for samlingene får prosesslederne ferdig forberedt.  

Arbeidsform

Til nettverkssamlingene vil det være felles forarbeid i form av litteratur og/eller oppgaver. På samlingene vil Nord universitet bidra med korte webinar som sammen med forarbeidet vil være utgangpunkt for refleksjon og prosessene i nettverksgruppene. I mellomperiodene avtales aksjoner/etterarbeid som tilpasses utviklingsarbeidet i egen barnehage og som skal gi ny erfaring til neste samling.

Samling 1: Etablere gruppene og bli kjent med hvordan det jobbes med utviklingsarbeid i de ulike barnehagene. Introduksjon til tema foreldresamarbeid.

Samling 2 og 3: bygges opp rundt tematikken i boken Dette vet vi om barnehagen: Foreldresamarbeid i barnehagen (May-Britt Drugli og Thomas Nordahl)

Første samling gjennomføres fysisk, mens samling 2 og 3 fint kan gjennomføres digitalt.

Målsetning:

 • Samarbeid, erfaringsdeling og gjensidig læring som endrer praksis i barnehagen
 • Støtte og styrke pedagogiske ledere i å lede den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i eget personale
 • Det faglige innholdet skal passe til alle uansett hvor i utviklingsarbeidet den enkelte barnehage er  
 • Arbeid med felles tema skal gi felles fokus og retning for det regionale arbeidet

 

Forutsetning/hvordan lykkes vi?

 • Avsatt og prioritert tid til samlinger, for- og etterarbeid
 • Nettverksdeltakerne bruker egen kompetanse og erfaring til felles refleksjon og deling av praksis med hverandre
 • Tett dialog og samarbeid mellom styrer og ped.leder i den enkelte barnehage.
 • Erfaringsdeling i barnehagen etter nettverkssamlingene - arbeidet i egen barnehage inkluderer hele personalet

Program 3. samling

Program 2. samling

Program 1. samling