Ped.ledernettverk

Lærende nettverk for alle ped.ledere i Vesterålen. Målet er samarbeid, erfaringsdeling og gjensidig læring som endrer praksis i barnehagen. Nettverket skal støtte og styrke pedagogiske ledere i å lede den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i eget personale.

Tema REKOM Vesterålen barnehageåret 2022/2023

 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet

  Ledelse av utviklingsarbeid

  • Målstyring
  • Observasjon
  • Roller 
 • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

  Voksenrollen

  • Holdninger og verdier
  • Kultur
  • Kommunikasjon
  • Den autoritative profesjonelle voksne

 

Verdisyn, ledelse av utviklingsarbeid og organisasjonskultur vil være gjennomgående elementer i arbeidet

Organisering 

Ped.ledernettverkene vil fra barnehageåret 2023/2024 organiseres lokalt i hver kommune. Nettverkene skal bestå av mindre grupper, fem til seks deltakere per gruppe, med en styrer som prosessleder. De samme deltakerne møtes i sin gruppe gjennom hele året. Gruppene settes sammen på tvers av barnehagene i hver kommune. Gruppene gjennomfører samlingene i løpet av samme periode. Styrer/prosessleder avtaler og innkaller til samlingene. Selve opplegget for samlingene får prosesslederne ferdig forberedt. 

Oppstart med felles faglige opplegg fra Nord universitet blir vårsemesteret 2024. 

Arbeidsform

Til nettverkssamlingene vil det være felles forarbeid i form av litteratur og/eller oppgaver. På samlingene vil forarbeidet være utgangpunkt for refleksjon og prosessene i nettverksgruppene. I mellomperiodene avtales aksjoner/etterarbeid som tilpasses utviklingsarbeidet i egen barnehage og som skal gi ny erfaring til neste samling.

 

Målsetning:

 • Samarbeid, erfaringsdeling og gjensidig læring som endrer praksis i barnehagen
 • Støtte og styrke pedagogiske ledere i å lede den barnehagebaserte kompetanseutviklingen i eget personale
 • Det faglige innholdet skal passe til alle uansett hvor i utviklingsarbeidet den enkelte barnehage er  
 • Arbeid med felles tema skal gi felles fokus og retning for det regionale arbeidet

 

Forutsetning/hvordan lykkes vi?

 • Avsatt og prioritert tid til samlinger, for- og etterarbeid
 • Nettverksdeltakerne bruker egen kompetanse og erfaring til felles refleksjon og deling av praksis med hverandre
 • Tett dialog og samarbeid mellom styrer og ped.leder i den enkelte barnehage.
 • Erfaringsdeling i barnehagen etter nettverkssamlingene - arbeidet i egen barnehage inkluderer hele personalet

 

Program 3. samling

Program 2. samling

Program 1. samling