Sfo-ledernettverk

I nettverket er tema for tiden innføring av ny rammeplan. Sfo-ledere fra hele regionen møtes 4 ganger i året, og samlingene er lagt opp etter dialogkonferansemodellen.

SFO-ledernettverket skal ha som overordnet mål å trygge SFO-ledere i å lede utviklingsarbeidet sammen med skolens øvrige ledelse, og har to samlinger pr semester. SFO-lederne deltar aktivt i planleggingen av samlingene sammen med Nord universitet og RKK

Samlinger vår-22:

03.02.22 – digital samling i Teams

12.05.21 – Samling i Kulturfabrikken, Sortland

SFO-ledere skal ha en aktiv rolle i utviklingsarbeidet i skolen, blant annet med å legge til rette for at SFO er en arena som også ivaretar overordnet del av LK20.

Ny rammeplan for sfo er gjeldende fra 1.august 2021, og skal bidra til et mer likeverdig tilbud over hele landet. Rammeplanen er hovedfokus i samlingene skoleåret 21/22, og målene for nettverket er å

  • styrke det profesjonsfaglige fellesskapet
  • trygge SFO-ledere i lederskapet, spesielt med tanke på pedagogisk utviklingsarbeid
  • sikre at SFO-ledere er godt kjent med LK20 og rammeplan for SFO, og hva det innebærer
  • bidra til å sikre god sammenheng mellom det som foregår i skole og i sfo, at planene er sammenfallende og bidrar til å skape en god skolehverdag for elevene
  • bidra til å utvikle gode ledere i SFO, som jobber aktivt for at elevene i SFO skal oppleve mestring og tilhørighet, spesielt sosialt
  • utveksle erfaringer på tvers av kommuner og SFO’er