Skoleledernettverk

Skoleledernettverket drives av RKK i samarbeid med Oppvekstforum. Hovedmålet er å styrke lederskapet gjennom et regionalt samarbeid. Nettverkssamlinger gjennomføres to ganger i året.

Skoleledernettverket i Vesterålen er et regionalt samarbeidsforum for erfaringsutveksling og skoleutvikling. Her møtes skoleledere, skolefaglige rådgivere, kommunalsjefer, PPD og Hovedtillitsvalgte fra de seks kommunene.

Formålet med nettverket er å styrke den skolefaglige kompetansen i regionen gjennom et forpliktende samarbeid. Samlingene organiseres som dialogkonferanser der det legges vekt på at deltakerne skal være aktive i drøftinger og framlegg knyttet til teori og praksis.

Ei styringsgruppe legger føringer for arbeidet og prioriterer satsingsområder. Gruppa har ett medlem fra hver av de seks kommunene. Kommunene rullerer på hvem som har hovedansvaret for tema og innhold i samlingene.

Regionalt kompetansekontor (RKK) tilrettelegger samlingene og samordner kontakten mellom nettverket, styringsgruppa og samarbeidspartnere som universitetet og Statsforvalteren i Nordland.