Regional kompetanseplan 2018-2019

Regional kompetanseplan viser oversikt over kompetansetiltak for kommunalt ansatte i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

2018-2019
01.03.201814:00 Camilla D. Carlsen

Kompetanseplanen er laget på bakgrunn av innspill og prioriteringer fra kommunene. Kompetanseplanen er godkjent av Kompetanseutvalget og skal til politisk behandling i Vesterålen regionråd.

Kompetanselanen beskriver satsingsområder og tiltakene innenfor hver sektor. Se hele tiltakslisten i det vedlagte dokumentet.

Oppsummering satsingsområder 2018-2019

Helse og omsorg:

 • fokus på at å gi kompetanseheving lokalt gir en langt større effekt enn
  å sende de ansatte på utdanning andre sted
 • RKK jobber for å hente studiene inn til Vesterålen for å gjennomføre utdanning som gir kompetanse og studiepoeng til store grupper for en brøkdel av kostnaden
 • plukke opp meldte behov fra tjenestene eller nye krav/ pålegg fra myndighetene på kompetansebehov og tilby dette lokalt
 • samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner som OPUS og Nord universitet om videreutvikling av desentraliserte tilbud

Oppvekst - skole:

 • tidligere praksis med å kjøre enkeltstående kurs og RKK-dag for skolesektoren er erstattet med tilknytning til nasjonale strategier og langsiktige utviklingsløp
 • alle kommunene i Vesterålen ønsker å delta i felles satsinger på kompetanseutvikling gjennom prosjektet ”Skoleutvikling i Vesterålen” og ”Skoleledernettverket” 
 • de felles satsingene er vår realisering av ny desentralisert orning for skoleutvikling som blir beskrevet i Stortingsmelding 21 (2017)
 • Skoleutviklingsprosjektet vil i 2018 ha en eget tilsatt utviklingsveileder som skal jobbe direkte med alle de 26 skolene vi har i regionen
 • Skoleledernettverket har særlig fokus på skoleledelse og er et samlingsbasert tiltak som er initiert av oppvekstforum i Vesterålen og som drives av RKK

Oppvekst - barnehage:

 • det legges opp til en større satsing på barnehage fra 2018
 • arbeid med ny kompetansestrategi Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 -2022 og implementering av ny rammeplan for barnehagen vil være sentralt i kompetansearbeidet
 • det er etablert et regionalt nettverk for barnehage som i samarbeid med RKK skal arbeide for et langsiktig og helhetlig kompetnansetilbud til barnehagene
 • det vektlegges at kompetanseutviklingen skal være barnehagebasert
 • det er ønske om å etablere et nettverk for barnehagestyrere

Fellesfag, administrasjon og teknisk:

 • med betegnelsen ”fellesfag” menes det sykliske behovet for faglig oppdatering for kommunalt ansatte, primært innenfor kommunal jus og regelverk
 • i 2018 satses det også på et spesiallaget kursserie om ledelse i offentlig sektor i samarbeid med Professor Rudi Kirkhaug. 
 • det initieres våren 2018 et arbeid for å etablere nettverk for kommunalsjefer i teknisk sektor

Regional kompetanseplan 2018-2019