Regionalt nettverk for barnehage

Medlemmer 2019

Andøy  Merete Olsen,
enhetsleder barnehager
Liv-Karin Steinsvik,
barnehagekoordinator
Hadsel Line Eggen 
Lødingen Per Harald Christensen, oppvekstsjef
Sortland Berit Glad Remen,
pedagogisk konsulent
Øksnes

Oddrun Heimly, 
styrer Tangsprellen bhg

Nettverket skal samarbeide og koordinere arbeidet med implementering av kompetansestrategi for fremtidens barnehage i Vesterålen og Lødingen.

02.03.201810:10 Camilla D. Carlsen

Høsten 2017 ble det startet et arbeid med å etablere et regionalt nettverk for barnehage som kunne samarbeide med RKK om kompetanseutvikling for barnehage.  1. desember 2017 vedtok Oppvekstforum mandat, organisering og arbeidsoppgaver for nettverket. Nettverket etableres som et regionalt samarbeidsfora i tråd med strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Regionalt nettverk for barnehage i Vesterålen og Lødingen

Mandat:  
Nettverket skal samarbeide og koordinere arbeidet med implementering av kompetansestrategi for fremtidens barnehage i Vesterålen og Lødingen.

Organisering:
En fast representant for barnehagemyndighet fra hver kommune. RKK drifter nettverket, innkaller til møter, skriver referat og tar saker videre til oppvekstforum og kompetanseutvalget.

To møter per halvår i forkant av møter i oppvekstforum. Nettverket kan utvides ved behov.

 Oppgaver:

  • prioritere kompetansehevingstiltak med utgangspunkt i kartlagte lokale behov
  • jobbe for å etablere lærende nettverk for barnehagen
  • samarbeide om hvordan kompetansetiltak/-kurs kan organiseres for å få fokus på prosess i tråd med barnehagebasert kompetanseutvikling
  • samarbeide og koordinere søknader på kompetansemidler
  • planlegge felles satsingsområder, fagdager/ kursdager
  • være felles kontaktpunkt mot fylkesmannen og universitet og høgskoler
  • bidra til kartlegging av behovet for rekruttering til barnehagen
  • dele erfaringer og diskutere fag og regelverk (Regelverk i praksis for barnehagen)

Organisering og oppstart av et barnehagestyrernettverk etter modell for lærende nettverk er spesielt ønsket som et tiltak for regional kompetanseutvikling. 

Møtereferater 

Kompetanse for fremtidens barnehage