Vedtekter Vesterålen regionråd

I regionrådet møter ordfører, varaordfører og en representant for opposisjonen, som også er medlem av formannskapet, fra hver kommune. Det skal oppnevnes minimum 1 personlig vararepresentant.

Vedtatt i regionrådet 2. juni 2017 og sluttbehandlet av kommunene i tidsrommet juni – desember 2017. Med virkning fra 1.1.2018

§ 1 Formål

Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og er organisert i henhold til kommunelovens § 27.

Vesterålen regionråd skal være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklinga av samarbeidsregionen.

Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder.

§ 2 Lokalisering

Det er en målsetting at virksomhetene i Vesterålen regionråd blir fordelt mellom kommunene der det er naturlig. Lokaliseringsspørsmål av Vesterålen regionråds virksomheter gjøres i arbeidsutvalget.

§ 3 Sammensetning av regionrådet

I regionrådet møter ordfører, varaordfører og en representant for opposisjonen, som også er medlem av formannskapet, fra hver kommune. Det skal oppnevnes minimum 1 personlig vararepresentant. Begge kjønn skal være representert blant disse.

Regionrådets funksjonstid skal være kommunevalgperioden og skal ambulere mellom regionens ordførere etter alfabetisk rekkefølge på kommunenavnene.

Regionrådet skal ha et arbeidsutvalg som består av ordførerne i regionen. Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til arbeidsutvalget.

Leder av rådmannsutvalget i de tilknyttede kommuner innkalles til regionråds- og arbeidsutvalgsmøter og har da tale- og forslagsrett. Øvrige rådmenn inviteres og gis møte- og talerett.

§ 4 Årsmøte

Regionrådet avholder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når rådets leder eller en av de deltakende kommuner forlanger det. I tillegg avholdes minst 2-3 rådsmøter pr år.

Blant arbeidsutvalgets medlemmer velger rådet regionrådets leder og nestleder. Lederens og nestlederens funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og ambulere mellom regionens ordførere. Valg av leder og nestleder skal foretas på konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i valgåret etter konstitueringen av nye kommunestyrer.

På årsmøtet framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste kalenderår. Videre framlegges budsjett for kommende kalenderår.

§ 5 Protokoll

I regionrådets og arbeidsutvalgets møter føres protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn.

I regionrådets møter må minst 8 medlemmer møte for at møtet kan settes. I arbeidsutvalget må leder eller nestleder og minst 3 medlemmer være til stede før møtet kan settes. Vedtak fattes med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Vedtak om politiske uttalelser i arbeidsutvalget fattes ved konsensus.

I regionrådets fagutvalg føres protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn. I fagutvalgene må minst 60 % av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, være til stede før møtet kan settes. Vedtak fattes med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.

§ 6 Virkefelt

Regionrådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

Når regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall av kommunene, eventuelt bedrifter/institusjoner.

En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes.

Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan regionrådet og arbeidsutvalget, når det finner det naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.

Under Vesterålen regionråd tilhører Kulturutvalget, Kompetanseutvalget og Reiselivsutvalget. Kulturutvalget omfatter også Vesterålen friluftsråd og MUSAM. Kulturutvalgets underutvalg reguleres av egne avtaler med kommunene.

§ 7 Oppgaver

Regionrådet har følgende oppgaver:

 • vedta mål og arbeidsprogram
 • vedta regnskap og budsjett
 • behandle større og prinsipielle saker
 • velge leder og nestleder

 

Arbeidsutvalget har følgende oppgaver:

 • forberede saker for regionrådet
 • vedta uttalelser og fatte vedtak etter fullmakt fra regionrådet
 • ansettelsesmyndighet for sekretariatsleder og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger for sekretariatsleder
 • vedta delegasjonsreglement

 

Fagutvalgene har følgende oppgaver:

 • vedta detaljbudsjett i henhold til tildelte rammer
 • vedta årsmelding for fagutvalget
 • innstillingsrett på saker som angår utvalgets ansvarsområde og som skal behandles i arbeidsutvalget/regionrådet
 • beslutningsmyndighet på delegerte ansvarsområder
 • løse oppgavene innenfor ansvarsområdet i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
 • legge rammer for driften og være rapporteringsinstans for administrasjonen i fagavdelingen
 • bindeledd til fylkeskommunen, fylkesmannen og andre regionale nettverk
 • velge nestleder i utvalget

 

§ 8 Sekretariat

Regionrådet skal ha et sekretariat med permanent bemanning. Sekretariatsleder er øverste administrative leder for regionrådets samlede virksomheter. På fagområder med avtale mellom kommunene skal det være fast bemanning.

Vesterålen regionråd er arbeidsgiver for ansatte i sekretariatet og tilknyttede fagavdelinger. Sekretariatsleder er delegert personalansvaret for ansatte i rådets sekretariat, tilknyttede fagavdelinger og eventuelle prosjektmedarbeidere. Fullmaktene reguleres gjennom delegasjonsreglement.

§ 9 Økonomi

Budsjettvedtak fra regionrådets årsmøte om tilskudd fra kommunene til drift av regionrådets og fagavdelingenes aktiviteter for det kommende år, skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning innen utgangen av juni måned.

De årlige utgiftene ved drift av sekretariatet, samt utgiftene ved regionrådets og arbeidsutvalgets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner. De tilknyttede kommunene dekker utgifter til drift av fagavdelingenes administrasjon og fagutvalgenes møtevirksomhet ut fra vedtatt budsjett.

Utgiftene fordeles på grunnlag av kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft, med unntak av MUSAM som har likt tilskudd fra hver kommune, og dekkes av den enkelte kommune

Større prosjekter og utredningsoppgaver finansieres særskilt.

Sekretariatets vertskapskommune yter driftskreditt til regionrådets løpende virksomhet.

Regionrådets sekretariatsleder har anvisningsrett for regionrådet med unntak av de regninger som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av regionrådets leder.

§ 10 Revisjon

Årsmøtet velger revisor.

§ 11 Ikrafttreden

Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de deltakende kommuner bestemmer.