Skoleutvikling Vesterålen 2018-2023

Skolebasert kompetanseutvikling og regionalt samarbeid står sterkt i Vesterålen. Gode erfaringer fra satsingen Ungdomstrinn i utvikling og ny desentralisert modell for kompetanseutvikling (Meld. St. 21) er grunnlaget for prosjektet som skal videreføre felles skoleutvikling i Vesterålen.

06.03.201812:47 Camilla D. Carlsen

Sentrale myndigheter legger nå opp til at mer av utviklingsarbeidet skal legges til regionalt og lokalt nivå. Innenfor sentralt gitte rammer og overordna føringer skal kommuner og skoler gjennom regionalt samarbeid få mer innflytelse på prioriteringer, organisering og gjennomføring av kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling i skolen. Det forutsettes at dette arbeidet skal skje i samarbeid med universitet og høgskoler.

I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen legger Kunnskapsdepartementet fire prinsipper til grunn for det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen:

  1. Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen.
  2. Kommuner og fylkeskommuner skal ha økt handlingsrom.
  3. Det statlige virkemiddelapparatet skal være differensiert.
  4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og kunnskapsbasert

I prosjektplanen beskrives bakgrunn, rammer og mål for regional skoleutvikling i perioden 2018-2023. 

For å arbeide med skoleutvikling i Vesterålen skal det i løpet av vår/sommer 2018 ansettes en skoleutvikler med ansvar for prosjektet. 

Prosjektplan: Skolebasert kompetanseutvikling: Læ

Partnerskapsavtale