Om skoleledernettverk Vesterålen

Skoleledernettverket i Vesterålen er et regionalt samarbeidsforum for erfaringsutveksling og skoleutvikling. Her møtes skoleledere, skolefaglige rådgivere og kommunalsjefer fra seks kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

11.07.201713:44 Camilla D. Carlsen

Formålet med nettverket er å styrke den skolefaglige kompetansen i regionen gjennom et forpliktende samarbeid. Samlingene organiseres som dialogkonferanser der det legges vekt på at deltakerne skal være aktive i drøftinger og framlegg knyttet til teori og praksis.

Ei styringsgruppe legger føringer for arbeidet og prioriterer satsingsområder. Gruppa har ett medlem fra hver av de seks kommunene.

Regionalt kompetansekontor (RKK) tilrettelegger samlingene og samordner kontakten mellom nettverket, styringsgruppa og samarbeidspartnere som universitetet, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Fylkesmannen i Nordland.

Skolelederne planlegger og leder utviklingsarbeidet ved sine skoler i samarbeid med kommunene som skoleeiere. Andre samarbeidspartnere knyttes til skolene etter behov.

Skolebasert kompetanseutvikling og regionalt samarbeid står sterkt i Vesterålen. I perioden 2014-2017 har alle grunnskolene i regionen samarbeidet gjennom prosjektet Regelverk i praksis. I tillegg har alle skolene med ungdomstrinn deltatt i den landsomfattende satsinga Ungdomstrinn i utvikling (UIU). Erfaringene fra disse to satsingene utgjør et godt grunnlag for det videre regionale samarbeidet om skolebasert kompetanseutvikling i perioden 2017-2022. Samarbeidet foregår i nettverk.

Tagcloud med deltakere i skoleledernettverket, click to open in lightbox

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen