Styrernettverk barnehage

Våren 2018 ble det etablert nettverk for styrere i barnehagene i regionen. Nettverksamlinger 2-3 ganger i året.

24.10.201810:58 Camilla D. Carlsen

Nettverket er organisert som lærende nettverk og skal skape fellesskap og samarbeid på tvers av kommunene og bidra til kompetanseheving gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling. 

På første nettverkssamling definerte nettverket selv rammer, mål og organisering for nettverket. Barnehagen som lærende organisasjon og barnehagebasert kompetanseutvikling er overordnet tema for arbeidet i nettverket. 

Nettverket samles to til tre ganger i året. Samlingene følger en dialogkonferansemodell med:
- forberedelse - teori og praksisoppgave
- faglig innlegg
- praksiseksempel
- drøftinger 


Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder rammeplanens mål og intensjoner gjennom styrergruppen.