Regionalt arbeidsutvalg for barnehage (AUB)

AUB 2020/2021

Leder  Line Jeanette Pedersen, oppvekstsjef Hadsel
Andøy  Merete Olsen,
enhetsleder barnehager
Liv-Karin Steinsvik,
barnehagekoordinator
Hadsel Line Eggen 
Lødingen
Sortland Mona Haugli, 
ass. kommunalsjef oppvekst
Øksnes

Remi Vangen, kommunalsjef oppvekst

Møter AUB vår 2021: 
13. januar 
17. februar
7. april
19. mai 

Nettverket skal samarbeide og koordinere arbeidet med implementering av kompetansestrategi for fremtidens barnehage i Vesterålen og Lødingen.

02.03.201810:10 Camilla D. Carlsen

Høsten 2017 ble det startet et arbeid med å etablere et regionalt nettverk for barnehage som kunne samarbeide med RKK om kompetanseutvikling for barnehage.  1. desember 2017 vedtok Oppvekstforum mandat, organisering og arbeidsoppgaver for nettverket. Nettverket etableres som et regionalt samarbeidsfora i tråd med strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Arbeidsutvalg for barnehage i Vesterålen og Lødingen

Mandat:  
Nettverket skal samarbeide og koordinere arbeidet med implementering av kompetansestrategi for fremtidens barnehage i Vesterålen og Lødingen.

Organisering:
En fast representant for barnehagemyndighet fra hver kommune. Det velges en leder for arbeidsutvalget som innkaller til møter og tar saker videre til oppvekstforum. 

Tre til fire møter per halvår i forkant av møter i oppvekstforum. 

 Oppgaver:

  • representerer kompetanseregionen i REKOM
  • prioritere kompetansehevingstiltak med utgangspunkt i kartlagte lokale behov
  • jobbe for å etablere lærende nettverk for barnehagen
  • samarbeide om hvordan kompetansetiltak/-kurs kan organiseres for å få fokus på prosess i tråd med barnehagebasert kompetanseutvikling
  • planlegge felles satsingsområder, fagdager/ kursdager
  • være felles kontaktpunkt mot Statsforvalteren og universitet og høgskoler
  • bidra til kartlegging av behovet for rekruttering til barnehagen
  • dele erfaringer og diskutere fag og regelverk

Møtereferater 

Kompetanse for fremtidens barnehage