Skolebasert kompetanseutvikling og lærende nettverk

Satsingen Ungdomstrinn i utvikling skal drive frem utviklingsprosesser i skolene basert på skolenes behov og med lærende nettverk som viktig arbeidsform.

05.12.201614:39 Camilla D. Carlsen

Skolebasert kompetanseutvikling

Et sentralt trekk ved denne satsinga er at kompetanseutviklinga skal foregå ute på skolene og være basert på skolenes behov og ønsker. Utdanningsdirektoratet definerer skolebasert kompetanseutvikling slik:

«Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.»

 

Forberedelsene til oppstart omfatter blant annet interne analyser og drøftinger som leder fram til at skolene skal kunne finne sine prioriterte utviklingsområder. Kommunene og skolene går deretter inn i et forpliktende samarbeid med Nord universitet. Fagfolk fra universitetet bidrar som utviklingspartnere for skolene.

Alle skoler med ungdomstrinn i Vesterålen har hatt veiledere fra lærerutdanninga ved Nord universitet i Bodø. Veilederne gjennomfører møter og besøk ved skolene. I dialog med ledere og lærere drøfter de skolenes praksis. Slik bidrar de til å åpne opp for nye perspektiver og endringer som kan forbedre praksis.

Lærende nettverk

Samarbeid i lærende nettverk er et viktig virkemiddel i satsinga. Til dels bygges det videre på etablerte nettverk og til dels er det opprettet nye nettverk som følge av arbeidet med Ungdomstrinn i utvikling. Nettverkene knytter sammen kommuner og skoler, ressurslærere og utviklingsveiledere, lærerutdanninga og andre fagmiljøer. Arbeidet forutsetter at deltakerne er aktive og bidrar  med sine erfaringer og sin kompetanse. Hensikten er å hjelpe og støtte hverandre til å bli bedre.

Lærende nettverk organiseres vanligvis som dialogkonferanser. Dialogkonferanser som læringsarena er nærmere beskrevet av Torbjørn Lund ved Universitetet i Tromsø. Modellen nedenfor viser hvordan nettverkssamlinger for kommuner og skoler i Vesterålen vanligvis blir organisert.